Begreppet Tiveden

Begreppet Tiveden från 1200-talet 

.................................................................................

Special

Gränsen mellan

Stora Tiveden och Fägremo

karta år 1747

Tiveden är inget begrepp som täcker ett administrativt område.

Tiveden har inga gränser som syns på några kartor.

Tiveden är ingen socken, ingen församling, ingen kommun eller domsaga eller härad eller något liknande.

Så vad står ordet Tiveden för ?

 

Den forskning vi ägnat åt oss leder fram till följande:

 

Nämns redan under 1200-talet

Begreppet Tiveden finns använt år 1270 i ”Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven”. Där står i ett brev som gäller Jarlen Knuts dotter Cecilias testamente: ”skänker hon sin son Birgers gård Flastad till alla kloster i Tiveden, "Tywid"…

Likaså finns Tiveden nämnt  år 1309, då Kristian och hans hustru Margareta (Likvidsdotter) upprättar sitt testamente: skänker de 1 mark till vart och ett av klostren "ovanskogs" (norr om Tiveden och Kolmården)…

År 1371 finns brev med innehåll: ”Invånarna ovan skogarna Tiveden och Kolmården utfärdar ett upprop till

invånarna sunnanskog” om klagan på kung Albrekt till förmån för kung Magnus.

Och så fortsätter det genom historien.

Slutsats:

Tiveden är

* En skogsbygd som skiljer götar och svear.

* En skogsbygd som skiljer ”Ovanskog” från ”Sunnanskog”.

* En skogsbygd som är ett eget område, men utan att gränser anges – detta eftersom det inte finns några.

 

1686 kommer gränser

Det närmaste man kan komma gränser som avgränsar Tiveden är år 1686 då Kronoallmänningen Tiveden bestäms. Kronoallmänning betyder att staten ( = kronan ) äger marken o jorden. 

Denna kronoallmänning hade en sydgräns som sträckte sig mellan Skagerns sydspets, där Hovaån rinner ut över till Unden, vid Åsebol och Åsebolsbäcken vidare ned till norr om Skaga, vid Unden och ned till Vikens östra strand och sedan utmed utloppet till Vättern.

Den norra gränsen följde dåvarande länsgräns mellan Skaraborgs och Örebro län. 

Denna gräns var också samma som landskapsgränsen mellan Västergötland och Närke.

Det var också gränsen mellan Götaland och Svealand. En i forna tider viktig gränsmarkering.

Länsgränsen har sedan ändrats eftersom Finnerödja och Tiveds forna kommuner kom att gå upp i Laxå kommun.

Däremot är landskapsgränsen densamma.

Norrgränsen kan sägas gå från Skagerns strand strax söder om Däldenäs och i en båge till Bodarnesjön och Ramundeboda, därefter relativt rakt sydost via sjöar som Lången och Gryten samt Bosjön plus flera platser för att slutligen komma till Igelbäcken vid Vätterns strand.

 

Vidare var denna statens jord indelad i Lilla Tiveden, som var södra delen och Stora Tiveden, som var norra delen.

 

Fler som tyckt

Men genom århundradena har naturligtvis många uttryckt sin åsikt och ståndpunkt vad Tiveden är. De flesta utgår dock från ett och samma perspektiv – Tiveden är skogen mellan slätterna och sjöarna.

Hertig Karl med följe reste genom Tiveden i slutet av 1500-talet och Tiveden nämndes då som sex mil lång.

Karta över Skaraborgs län från 1655 benämner bygderna mellan Skagern – Unden – Vättern för Stora resp Lilla Tiveden.

Det engelska sändebudet Whitelocke, år 1653, skrev att Tiveden var fyra mil ggr en mil.

Carl von Linné, år 1742, menade att Tiveden började i Vretstorp och samma uppfattning hade Carl Love Almqvist hundra år senare.

Källa till ovan: Bertil Kjelldorff, ”Finsk invandring till Tiveden med omnejd”.

 

Geologi

En del har även uttryckt området ur geologisk och typografisk aspekt – alltså naturen som en samlande och gemensam sak för området.

Det första skulle vara den bergsplatå som sträcker sig i området och som gör att höjden över havet håller 150 – 220 m. Kanske allt, förutom några undantag, låg över högsta kustlinjen, ca. 140 – 150 m, och därför inte varit under vatten.

Det andra är ju det typiska vilda utseende som finns i naturen, kuperat utan berg, och total oordning med de stora flyttblocken utkastade överallt.

 

En sådan här indelning inbegriper i så fall utöver Kronoallmänningen Tiveden även områden som uttryckts som Askersunds-tiven och Snavlunda-tiven. Dessa begrepp och beskrivningarna kommer ursprungligen från författaren Hans Lidman i böckerna Gudanatt och Munkakliv.

 

Några förklaringar

Här nedan följer några hämtningar från internet och andra källor och hur Tiveden förklaras:

 

1. Tiveden är en skogrik bergstrakt som utgör gränsområde mellan landskapenVästergötland och Närke. Området ligger i kommunerna Laxå, Askersund, Gullspång, Töreboda och Karlsborg.

Källa: Wikipedia

 

2. Gränsland med gammal historia
Tiveden är egentligen hela skogsområdet mellan Skagern och Vättern, gränslandet mellan Götaland och Svealand. Gôrtiven eller Urtiven, det centrala Tiveden, är nationalpark sedan 1983.

Källa: Västkuststiftelsen som informerar om skyddad natur

 

3. Tiveden - urskog, trollskog och nationalpark

Tiveden, ett höjdområde mellan Vänern och Vättern med milsvida skogar och ett område skapat av inlandsisen för mer än 10 000 år sedan.

Källa: Karlsborg, turistsida

 

4. Tiveden

Guden Tis gamla skog - var den vilda obygden mellan Vättern och Vänern som skilde svearna och götarna från varandra.

Någon exakt gräns för vad som ingår i Tiveden vet man inte, men man brukar nämna att gränsen i norr går vid sjön Skagern, Finnerödja och Laxå. I söder vid Karlsborg och Vättern. I väster går gränsen vid Älgarås, Hova och Göta Kanal medan Askersund utgör en gräns mot öst.

Källa: Upplevelseguiden

 

Sammanfattning

Först och främst menar vi att det inte finns en exakt, korrekt och sann beskrivning på Tiveden är – sagt i gränser i mark och land. Någon sådan exakt och helhetstäckande gräns för Tiveden har aldrig funnits.

 

Vår sammanfattning utgår till stora delar från de människor och deras liv och levnadsvillkor.

Det skulle innebära i sin tur att vi exempelvis menar att människor som bor i bygder där natur och andra liknande betingelser är likartade kan anses höra ihop och ha saker gemensamt – vilket vi menar att historien för ”Tivedens” folk ger belägg för.

Det är skogen, högplatån och otillgängligheten som format Tivedens människor och livsbetingelserna där.

 

 

Kartmaterialet

Nedan följer lite blandade historiska kartor. Det är tydligt att i kartmaterialet är Kronoallmänning Tiveden, stora och lilla tydligt utsatta, särskilt kartor som beskriver Skaraborgs län.

De kartor som beskriver gränsbygderna från Örebro län nämner knappt Tiveden, mer än någon benämning i det som då var Skaraborgs län och det som fortfarande är Västergötland.

 

 

Förklaring till kartan: 

1. Den vänstra heldragna linjen är gräns för Kronoallmänningen Tiveden och dess syd-västra gräns såsom den bestämdes år 1686.

2. De understrukna namnen är Stora Tiveden, det övre och Lilla Tiveden, det nedre.

3. Den streckade första linjen är gränsen för landskapen Västergötland och Närke.

Det är också den gamla länsgränsen mellan Skaraborgs län och Örebro län.

Och den ursprungliga gränsen mellan Götaland och Svealand.

4. Den övre streckade gränsen är en ungefärlig gräns där även begrepp som Laxå-tiven, Snarlunda-tiven och Askersunds-tiven ingår.

Det är också en ungefärlig gräns för den högplatå som finns och som är typisk för "hela Tiveden".  

 

 

Förklaring till kartan:

Kartan visar Vadsbo härad i Skaraborgs län med beteckningarna Stora Tiveden och Lilla Tiveden. 

Härad är den äldre benämningen på ett rätts- och förvaltningsområde inom ett landskap.

 

 

 

Förklaring till kartan:

Beskrivning av de häraden i Örebro län som gränsar till Skaraborgs län - Västergötland. Det är med gult Grimstens härad och i rödaktig Sundbo härad. Notera begreppet Stora Tiveden skrivit strax norr om Unden.

 

 

Förklaring till kartan:

Karta som visar Närkes och Örebro läns sydgräns mot Västergötland och Skaraborgs län. Det är Grimstens härad och Sundbo härad. Notera begreppet Tydweden som står strax ovanför Sundbo härads norrgräns mot Grimstens härad.